Privacybeleid

ViaVector, gevestigd aan Hugo de Grootstraat 42, 6522DG, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ViaVector respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, klanten en relaties, die betrokken zijn bij de dienstverlening en die diensten van ViaVector afnemen. ViaVector verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

ViaVector verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als ViaVector bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe partijen, verlangt ViaVector van deze externe partijen c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

ViaVector zorgt voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ViaVector verwerkt de volgende persoonsgegevens hetzij voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en u hetzij voor het onderhouden van een klantbestand:

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– IP-adres;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, schriftelijk of telefonisch verstrekte gegevens;

– Gegevens over uw klikgedrag op onze website;

– Internetbrowser en apparaat type voor het optimaliseren van onze website.

Bijzondere en/of gezondheidspersoonsgegevens

Op onze website verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van betrokkenen. Onder bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, onder aanhef van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt verstaan: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onder gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt verstaan: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

Surfgedrag personen jonger dan 16 jaar

Voor het verwerken van persoonsgegeven van personen onder de 16 jaar hebben wij in beginsel toestemming van de ouder(s) of voogd van de betreffende persoon nodig. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker 16 jaar of ouder is. ViaVector kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de websitebezoek van personen van 16 jaar of jonger.Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [@] viavector.eu, zodat wij deze persoonsgegevens kunnen verwijderen.

Doelen gegevensverwerkingen

ViaVector verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– ViaVector analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– ViaVector volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– ViaVector verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ook ViaVector maakt gebruik van geautomatiseerde processen voor een optimale dienstverlening tegen scherpe tarieven. Echter, ViaVector neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ViaVector bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

De factuurgegevens bewaren wij in ieder geval 7 (zeven) jaar om aan de belastingwetgeving te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ViaVector deelt de persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau vanbeveiliging en vertrouwelijkheid van de betreffende persoonsgegevens. ViaVector blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de betreffende persoonsgegevens.

Wettelijke rechten betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft betrokkene diverse rechten ten aanzien van zijn persoonsgegevens die wij verwerken. Deze rechten zijn:

  • Recht op inzage: het inzien van de persoonsgegevens die door ViaVector worden verwerkt.
  • Recht op correctie: indien de betrokkene van mening is dat de aanwezige gegevens niet meer actueel zijn, kan de betrokkene ViaVector vragen om de verouderde gegevens te vervangen door de meest actuele persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering: de betrokkene kan ViaVector verzoeken om de persoonsgegevens uit de bestanden te verwijderen indien daarvoor er geen grond meer bestaat. Bij een dergelijk geval zal ViaVector de betrokken belangen tegen elkaar afwegen en een inhoudelijke beslissing hieromtrent nemen.
  • Recht op verzet: De betrokkene kan, naast het verzoek tot verwijdering, zich verzetten tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens.
  • Intrekken toestemming: indien de betrokkene eerder zijn toestemming heeft gegeven voor verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij deze toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval zal ViaVector de verdere verwerking van persoonsgegevens staken.
  • Klacht indienen: indien de betrokkene niet tevreden is over de wijze van gegevensverwerking, kan de betrokkene een klacht bij ViaVector indienen. Mocht u als betrokkene niet tevreden zijn over de wijze van de afhandeling van de klacht, dan kunt u via de website van Autoriteit Persoonsgegevens, te weten autoriteitpersoonsgegevens.nl, een klacht indienen.

Contactgegevens ViaVector

ViaVector is als verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar via info [@] viavector.eu. Ons postadres is: ViaVector, Hugo de Grootstraat 42, 6522DG, Nijmegen. Bij digitale communicatie dienen wij de identiteit vast te kunnen stellen. Om er zeker van te zijn dat u de daadwerkelijke persoon bent die met ons in contact wenst te komen, vragen wij u een kopie vanuw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ViaVector neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info [@] viavector.eu.

Wijzigingen voorbehouden

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast, in het bijzonder vanwege de veranderingen in de wet- en regelgeving. Wij raden u aan om onze website te bezoeken voor de meest actuele versie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 februari 2019.