Ogólne zasady i warunki

ViaVector (KvK-nummer: 09206469)

Artykuł 1 – Definicje

Dla celów niniejszych ogólnych warunków, poniższe definicje mają następujące znaczenie:

 1. “Cesja” lub “Umowa”: umowa, na podstawie której ViaVector zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz Klienta;
 2. Zleceniodawca”: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła ViaVector wykonanie pracy;
 3. “Prace”: wszelkie prace i transakcje, które mają być wykonane przez ViaVector na rzecz Zleceniodawcy i które zostały zlecone i zaakceptowane przez ViaVector, a także wszelkie wynikające z nich prace i transakcje na rzecz ViaVector.
 4. Pliki”: (gromadzenie) dane w formie elektronicznej związane z pracą, która ma być wykonana.

Artykuł 2 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do: wszystkich ofert, ofert, zleceń, stosunków prawnych i umów, niezależnie od ich nazwy, na podstawie których ViaVector zobowiązuje się/będzie zobowiązywać do wykonywania prac na rzecz Klienta, jak również do wszystkich czynności z nich wynikających dla ViaVector.
 2. Odstępstwa i uzupełnienia do zamówienia i/lub niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie, np. w formie (pisemnej) umowy lub (dalszego) potwierdzenia zamówienia.
 3. Jeżeli którykolwiek z warunków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych odbiega od warunku zawartego w potwierdzeniu zamówienia, w odniesieniu do sprzeczności zastosowanie ma warunek zawarty w potwierdzeniu zamówienia.
 4. ViaVector niniejszym wyraźnie odrzuca możliwość stosowania ogólnych warunków handlowych Klienta.
 5. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie również do wszelkich dodatkowych lub uzupełniających zleceń.

Artykuł 3 – Umowy

 1. ViaVector podejmie odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych i innych poufnych informacji pochodzących od Klienta.
 2. Klient gwarantuje poprawność, kompletność i rzetelność udostępnionych przez niego plików, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich, o ile charakter zlecenia nie stanowi inaczej.
 3. Klient zabezpieczy ViaVector przed szkodami wynikającymi z nieprawidłowych, niezgodnych z prawem lub niekompletnych plików dostarczonych przez Klienta.
 4. Każde zlecenie przyjęte przez ViaVector podlega obowiązkowi dołożenia wszelkich starań. ViaVector nigdy nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieosiągnięte wyniki.
 5. ViaVector określa sposób, w jaki wykonywane jest zlecenie i przez jakiego pracownika (pracowników).
 6. ViaVector ma prawo zlecić wykonanie prac osobie trzeciej wyznaczonej przez ViaVector.
 7. Jeżeli ViaVector nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy lub wypełnić ich w terminie lub prawidłowo z powodu siły wyższej w rozumieniu § 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego, zobowiązania te zostają zawieszone do czasu, kiedy ViaVector będzie w stanie wypełnić je w uzgodniony sposób.
 8. ViaVector nie jest zobowiązany do wykonywania pracy do momentu zapłaty za nią przez Klienta.
 9. Jeżeli w innych przypadkach Klient nie dokona płatności w ciągu 7 dni od momentu złożenia zlecenia, Klient popadnie w zwłokę z mocy prawa, a ViaVector będzie od tego momentu uprawniony do naliczania ustawowych (handlowych) odsetek.
 10. Po dokładnym rozważeniu interesów ViaVector jest upoważniony do wstrzymania realizacji wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z wysyłką plików lub innych rzeczy do Klienta lub osób trzecich, do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należnych i płatnych roszczeń wobec Klienta.

Artykuł 4 – Terminy

 1. Jeśli pomiędzy Klientem a ViaVector został uzgodniony termin, w którym zlecenie ma zostać zrealizowane, a Klient tego nie zrobi: (a) wpłacić zaliczkę – o ile zostało to uzgodnione – lub (b) udostępnić niezbędne pliki w terminie, w całości, w wymaganej formie i w wymagany sposób, Klient i ViaVector konsultują się w sprawie nowego okresu/daty, w którym zlecenie ma zostać zrealizowane.
 2. Terminy, w których należy wykonać pracę, są uważane za ścisłe terminy tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w tak wielu słowach pomiędzy Klientem a ViaVector (w formie pisemnej).

Artykuł 5 – Odpowiedzialność

 1. ViaVector nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z tym, że Klient nie przekazał ViaVector żadnych, błędnych lub niekompletnych plików, lub że pliki te nie zostały przekazane na czas.
 2. ViaVector nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie szkody, w tym: utratę zysków, utracone oszczędności, szkody wynikające z przerw w działalności gospodarczej oraz inne szkody wtórne lub pośrednie wynikające z niewykonania przez ViaVector zadań, opóźnienia lub niewłaściwego wykonania.
 3. Odpowiedzialność ViaVector ogranicza się do naprawienia bezpośredniej szkody wynikającej z (spójnej serii) zawinionych uchybień w realizacji zlecenia. Odpowiedzialność za szkody bezpośrednie jest ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku przez ubezpieczyciela ViaVector, powiększonej o ewentualny udział własny ViaVector w ramach polisy ubezpieczeniowej. Pod pojęciem szkody bezpośredniej rozumie się: uzasadnione koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny i zakresu szkody; uzasadnione koszty poniesione w celu zapewnienia zgodności działania ViaVector z umową oraz uzasadnione koszty poniesione w celu zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia.
 4. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, ubezpieczyciel nie wypłaci – o czym mowa w paragrafie 3 niniejszego artykułu – odpowiedzialność ViaVector jest ograniczona do kwoty faktury naliczonej za wykonanie zlecenia.
 5. W przypadku reklamacji dotyczącej dostarczonych Plików, Klient musi złożyć skargę do ViaVector w ciągu 14 dni od otrzymania Plików. Po upływie tego terminu prawo do dochodzenia odszkodowania wygasa. Ten okres jest datą wygaśnięcia.
 6. Wszelkie inne roszczenia wobec ViaVector wygasają, jeżeli nie zostaną zgłoszone do właściwego sądu w ciągu jednego roku od momentu, w którym Klient dowiedział się o nich lub mógł się o nich dowiedzieć. Okres ten dotyczy okresu wygaśnięcia.

Artykuł 6 – Ochrona danych osobowych

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że ViaVector wymaga podania danych osobowych w ramach realizacji Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że ViaVector jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
 2. ViaVector zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, o których mowa w akapicie pierwszym.
 3. Firma ViaVector nie jest upoważniona do wykorzystywania danych osobowych, o których mowa w pierwszym akapicie, w celach innych niż realizacja zlecenia, chyba że przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych wymaga od ViaVector zastosowania wyjątku.
 4. W przypadku naruszenia związanego z bezpieczeństwem danych osobowych, o którym mowa w akapicie pierwszym, ViaVector informuje o tym zleceniodawcę w najkrótszym możliwym terminie po ich wykryciu.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest zawsze w sposób niezależny do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, jak również wszelkich obowiązujących zobowiązań umownych lub wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa przy przekazywaniu danych osobowych do ViaVector.
 6. Zleceniodawca gwarantuje ViaVector, że jest upoważniony do przekazania firmie ViaVector danych osobowych, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz zwalnia ViaVector od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z tymi danymi osobowymi, z wyjątkiem tych, za które odpowiedzialność prawną ponosi sama ViaVector.

Artykuł 7 – Przepisy końcowe

 1. Umowa podlega prawu holenderskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w okręgu, w którym ViaVector ma swoją siedzibę.
 2. Na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mogą powoływać się nie tylko ViaVector, ale również wszystkie osoby (prawne) zaangażowane w realizację zleceń Klienta lub w jakikolwiek sposób powiązane z ViaVector.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych lub umowy podstawowej będzie nieważne lub nieważne lub niewykonalne w całości lub części na skutek regulacji ustawowej, orzeczenia sądu lub w inny sposób, nie będzie to miało wpływu na ważność wszystkich innych postanowień niniejszych warunków ogólnych lub umowy podstawowej.