Integritetspolicy

ViaVector, beläget på Hugo de Grootstraat 42, 6522DG, Nijmegen, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som återspeglas i denna sekretesspolicy.

ViaVector respekterar integriteten för besökare, kunder och relationer, som är involverade i tillhandahållandet av tjänster och som köper tjänster från ViaVector. ViaVector behandlar endast personuppgifter i den mån de är nödvändiga för att fullgöra avtalen och de skyldigheter som följer av dem.

ViaVector tillhandahåller inte personuppgifter till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag eller om den person vars uppgifter behandlas ger sitt eget samtycke. Om ViaVector använder sig av externa parter för att utföra uppgifter kräver ViaVector att dessa externa parter eller processorer följer lika med den rättsliga ramen för skydd av personuppgifter.

ViaVector säkerställer korrekt säkerhet för alla personuppgifter genom att vidta lämpliga organisatoriska åtgärder och använda moderna tekniska IT-anläggningar.

Personuppgifter som vi behandlar

ViaVector behandlar följande personuppgifter antingen för att fullgöra ett avtal mellan oss och dig eller för att upprätthålla en kunddatabas:

– För- och efternamn;

– Adressuppgifter;

– Telefonnummer;

– E-postadress;

– IP-adress;

– Andra personuppgifter som du aktivt tillhandahåller, t.ex. genom att skapa en profil på denna webbplats, skriftligen eller per telefon;

– Uppgifter om ditt klickbeteende på vår webbplats;

– Webbläsare och enhetstyp för optimering av vår webbplats.

Särskilda och/eller hälsorelaterade personuppgifter

På vår webbplats behandlar vi inte några särskilda och/eller känsliga personuppgifter om registrerade personer. Med särskilda personuppgifter avses enligt artikel 9 inledande meningen i dataskyddsförordningen: personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att unikt identifiera en person, eller uppgifter om hälsa, eller uppgifter som rör en persons sexuella beteende eller sexuella läggning.

Uppgifter om hälsa som avses i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen innebär personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inklusive uppgifter om tillhandahållna hälsotjänster som ger information om deras hälsotillstånd.

Surfbeteende hos personer under 16 år

För att behandla personuppgifter om personer under 16 år behöver vi i allmänhet samtycke från den berörda personens förälder/föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en webbplatsbesökare är 16 år eller äldre. ViaVector kan inte hållas ansvarigt för besök på webbplatsen av personer som är 16 år eller yngre. Vi rekommenderar därför föräldrar att vara involverade i sina barns onlineaktiviteter för att förhindra att uppgifter om barn samlas in utan föräldrarnas samtycke. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke, vänligen kontakta oss på info [@] viavector.eu så att vi kan radera dessa personuppgifter.

Ändamål med databehandling

ViaVector behandlar personuppgifter för följande ändamål:

– Hantera din betalning.

– Skicka vårt nyhetsbrev och/eller reklamfolder till dig.

– Ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster.

– Informera dig om förändringar i våra tjänster och produkter.

– Ge dig möjlighet att skapa ett konto.

– För att leverera varor och tjänster till dig.

– ViaVector analyserar ditt beteende på webbplatsen för att kunna förbättra webbplatsen och anpassa utbudet av produkter och tjänster efter dina önskemål.

– ViaVector spårar ditt surfbeteende över olika webbplatser för att matcha våra produkter och tjänster till dina behov.

– ViaVector behandlar också personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, till exempel uppgifter som vi behöver för vår skattedeklaration.

Automatiserat beslutsfattande

ViaVector använder även automatiserade processer för att tillhandahålla optimala tjänster till konkurrenskraftiga priser. ViaVector fattar dock inte beslut i frågor som kan (väsentligt) påverka individer på grundval av automatiserad behandling.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

ViaVector sparar inte personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Fakturauppgifter sparar vi i minst 7 (sju) år för att följa skattelagstiftningen.

Delning av personuppgifter med tredje part

ViaVector delar personuppgifter med tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning för att säkerställa samma nivå av säkerhet och sekretess för de berörda personuppgifterna. ViaVector förblir ansvarig för säkerheten för personuppgifterna i fråga.

Registrerade personers rättsliga rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har registrerade personer olika rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar. Dessa rättigheter är:

  • Rätt till inspektion: att inspektera de personuppgifter som behandlas av ViaVector.
  • Rätt till rättelse: om den registrerade anser att de uppgifter som finns inte längre är aktuella, kan den registrerade be ViaVector att ersätta de föråldrade uppgifterna med de mest aktuella personuppgifterna.
  • Rätt till borttagning: den registrerade kan begära att ViaVector tar bort personuppgifterna från filerna om det inte längre finns skäl för att göra det. I ett sådant fall kommer ViaVector att väga de berörda intressena och fatta ett materiellt beslut i detta avseende.
  • Rätt att invända: utöver begäran om radering kan den registrerade invända mot ytterligare behandling av sina personuppgifter.
  • Återkallande av samtycke: om den registrerade tidigare har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter, kan han när som helst återkalla detta samtycke. I detta fall kommer ViaVector att upphöra med ytterligare behandling av personuppgifter.
  • Lämna in ett klagomål: om den registrerade inte är nöjd med sättet för databehandling, kan den registrerade lämna in ett klagomål till ViaVector. Om du som registrerad inte är nöjd med hur klagomålet hanteras kan du lämna in ett klagomål via webbplatsen för Authority Persoonsgegevens, nämligen autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kontaktuppgifter ViaVector

ViaVector kan kontaktas som personuppgiftsansvarig på info [@] viavector.eu. Vår postadress är: ViaVector, Hugo de Grootstraat 42, 6522DG, Nijmegen. Vid digital kommunikation behöver vi kunna fastställa identitet. För att säkerställa att du verkligen är den person som vill kontakta oss ber vi dig att skicka en kopia av din identitetshandling. På kopian ska du sudda ut ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, den sifferstrimma som finns längst ner på passet), passnummer och medborgarservicenummer (BSN). Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, dock inom fyra veckor.

Hur vi skyddar personuppgifter

ViaVector tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehörig modifiering. Om du känner att dina personuppgifter ändå inte är ordentligt säkrade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta oss via info [@] viavector.eu.

Reserverade ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, särskilt på grund av ändringar i lagar och förordningar. Vi uppmanar dig att besöka vår webbplats för den mest aktuella versionen.

Denna integritetspolicy ändrades senast den 5 februari 2019.