Algemene Voorwaarden

ViaVector (KvK-nummer: 09206469)

Artikel 1 – Definities

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. ‘Opdracht’ of ‘Overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht, waarbij ViaVector zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
 2. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan ViaVector de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. ‘Werkzaamheden’: alle door ViaVector ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door ViaVector zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor ViaVector voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
 4. ‘Bestanden’: (verzameling van) gegevens in elektronische vorm, die verband houden met de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij ViaVector zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor ViaVector voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door ViaVector hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3 – Opdrachten

 1. ViaVector treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en anderevertrouwelijke informatie te beschermen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bestanden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ViaVector voor schade die het gevolg is van onjuist, onrechtmatig of onvolledig aangeleverde bestanden door Opdrachtgever.
 4. Voor elke door ViaVector aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. ViaVector kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 5. ViaVector bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 6. ViaVector heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door ViaVector aan te wijzen derde.
 7. Als ViaVector de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat ViaVector alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 8. ViaVector is niet gehouden tot het verrichten van werkzaamheden eerst voordat Opdrachtgever heeft betaald voor de werkzaamheden.
 9. Als Opdrachtgever in andere gevallen niet binnen een termijn van 7 dagen vanaf het moment dat de opdracht is gegeven heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is ViaVector gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 10. ViaVector is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de verzending van bestanden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 4 – Termijnen

 1. Als tussen Opdrachtgever en ViaVector een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bestanden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en ViaVector in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en ViaVector (schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. ViaVector is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan ViaVector geen, onjuiste of onvolledige bestanden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 2. ViaVector is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door ViaVector.
 3. De aansprakelijkheid van ViaVector is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van ViaVector voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door ViaVector uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van ViaVector aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van ViaVector beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte factuur.
 5. In het geval van een klacht ten aanzien van de geleverde Bestanden dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestanden te klagen bij ViaVector. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om schadevergoeding te vorderen. Deze termijn is een vervaltermijn.
 6. Alle overige aanspraken jegens ViaVector vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de Opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Deze termijn betreft een vervaltermijn.

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever begrijpt dat ViaVector in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens nodig heeft. De opdrachtgever erkent dat ViaVector voor de in de vorige volzin bedoelde persoonsgegevens een verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.
 2. ViaVectorverplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens.
 3. ViaVectoris niet gerechtigd om in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de opdracht, tenzij de naleving van de wet- en regelgeving ViaVector een uitzondering hierop noodzaakt.
 4. Ingeval van een inbreuk in verband met de beveiliging van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens, zal ViaVector de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren na ontdekking daarvan.
 5. Op opdrachtgever rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken van de persoonsgegevens aan ViaVector.
 6. De opdrachtgever garandeert jegens ViaVector dat hij bevoegd is tot verstrekking van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens aan ViaVector en vrijwaart ViaVector van alle aanspraken van derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor ViaVector zelf aansprakelijk is op grond van de wet.

Artikel 7 – Slotbepalingen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ViaVector gevestigd is.
 2. Niet alleen ViaVector, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan ViaVector zijn of waren verbonden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.