Allmänna villkor

ViaVector (Handelskammarens nummer: 09206469)

Artikel 1 – Definitioner

Definitionerna nedan har följande betydelser i samband med dessa allmänna villkor:

 1. “Uppdrag” eller “Avtal”: avtalet om uppdrag, varigenom ViaVector åtar sig gentemot kunden att utföra visst arbete;
 2. “Kund”: den fysiska eller juridiska personen som har gett ViaVector uppdraget att utföra arbete;
 3. “Arbete”: allt arbete och tjänster som ska utföras av ViaVector på uppdrag av klienten för vilken ett uppdrag har getts och som har accepterats av ViaVector, liksom allt resulterande arbete och tjänster för ViaVector.
 4. “Filer”: (samling av) data i elektronisk form, relaterade till det arbete som ska utföras.

Artikel 2 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för: alla erbjudanden, offerter, uppdrag, rättsliga förhållanden och avtal, oavsett namn, varigenom ViaVector åtar sig / kommer att åta sig att utföra arbete för kunden, liksom för allt arbete som följer därav för ViaVector.
 2. Avvikelser från och tillägg till uppdraget och/eller dessa allmänna villkor är endast giltiga om de uttryckligen överenskommits skriftligen i t.ex. ett (skriftligt) avtal eller (ytterligare) uppdragsbekräftelse.
 3. Om något villkor i dessa allmänna villkor avviker från ett villkor i orderbekräftelsen, ska villkoret i orderbekräftelsen gälla såvitt avser motstridigheten.
 4. Tillämpligheten av Kundens allmänna villkor avvisas härmed uttryckligen av ViaVector.
 5. Dessa allmänna villkor gäller även för eventuella tilläggs- eller uppföljningsuppdrag.

Artikel 3 – Uppdrag

 1. ViaVector skall vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter och annan konfidentiell information som härrör från kunden.
 2. Kunden garanterar riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten hos de filer som tillhandahålls av honom, även om de härrör från tredje part, såvida inte uppdragets art kräver något annat.
 3. Kunden håller ViaVector skadelös för alla skador som uppstår till följd av felaktiga, olagliga eller ofullständiga filer som tillhandahålls av kunden.
 4. Varje uppdrag som accepteras av ViaVector är föremål för en skyldighet att göra sitt bästa. ViaVector kan aldrig hållas ansvarigt för resultat som inte uppnås.
 5. ViaVector avgör på vilket sätt uppdraget skall utföras och av vilken eller vilka medarbetare.
 6. ViaVector har rätt att låta arbete utföras av en tredje part som ViaVector utser.
 7. Om ViaVector inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet, eller inte kan uppfylla dem i tid eller korrekt, till följd av force majeure i den mening som avses i artikel 6:75 i den nederländska civillagen, kommer dessa skyldigheter att avbrytas tills ViaVector fortfarande kan uppfylla dem på det överenskomna sättet.
 8. ViaVector är inte skyldig att utföra något arbete innan kunden har betalat för arbetet.
 9. I annat fall, om kunden inte har betalat inom en period av 7 dagar från det att beställningen gjordes, ska kunden vara i fallissemang genom lag och ViaVector har rätt att debitera lagstadgad (kommersiell) ränta från den tiden och framåt.
 10. ViaVector har rätt att, efter noggrann intresseavvägning, avbryta fullgörandet av alla sina skyldigheter, inklusive att skicka filer eller andra föremål till uppdragsgivaren eller tredje part, till dess att alla förfallna och betalbara fordringar mot uppdragsgivaren har betalats i sin helhet.

Artikel 4 – Tidsfrister

 1. Om en tidsfrist/datum överenskommits mellan klienten och ViaVector inom vilken uppdraget skall utföras och klienten underlåter att: (a) göra en förskottsbetalning – om överenskommet – eller (b) göra nödvändiga filer tillgängliga i tid, fullständigt, i önskad form och på önskat sätt, ska klienten och ViaVector samråda om en ny deadline / datum inom vilken uppdraget ska utföras.
 2. Tidsfrister inom vilka arbetet måste slutföras ska endast betraktas som tidsfrister om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen mellan klienten och ViaVector.

Artikel 5 – Ansvar

 1. ViaVector ska inte hållas ansvarigt för någon skada som Kunden ådrar sig på grund av att Kunden inte försåg ViaVector med några, felaktiga eller ofullständiga filer, eller att de inte tillhandahölls i rätt tid.
 2. ViaVector är inte ansvarig för indirekt skada, inklusive: förlorade vinster, missade besparingar, skada på grund av affärsavbrott och annan följdskada eller indirekt skada till följd av ViaVectors underlåtenhet att utföra, att utföra i tid eller att utföra korrekt.
 3. ViaVectors ansvar är begränsat till ersättning för direkt skada som är den direkta följden av en (sammanhängande serie av) hänförlig brist i utförandet av uppdraget. Detta ansvar för direkt skada är begränsat till det belopp som utbetalas enligt ViaVectors ansvarsförsäkring för det aktuella fallet, ökat med eventuell självrisk som skall bäras av ViaVector enligt försäkringsbrevet. Med direkt skada avses: skäliga kostnader för att fastställa skadans orsak och omfattning, skäliga kostnader för att ViaVectors prestation skall vara förenlig med avtalet samt skäliga kostnader för att avvärja eller begränsa skadan.
 4. Om ansvarsförsäkringsgivaren av någon anledning inte betalar ut – som avses i punkt 3 i denna artikel – ska ViaVectors ansvar begränsas till beloppet för den faktura som debiterats för utförandet av uppdraget.
 5. I händelse av ett klagomål angående de levererade filerna ska klienten klaga till ViaVector inom 14 dagar efter mottagandet av filerna. Efter utgången av denna tid upphör rätten att kräva ersättning. Denna period är en preskriptionstid.
 6. Alla andra anspråk mot ViaVector förfaller om de inte har förts till behörig domstol inom ett år från den tidpunkt då Kunden blev medveten om dem eller rimligen kunde ha blivit medveten om dem. Denna term är en utgångsperiod.

Artikel 6 – Skydd av personuppgifter

 1. Kunden är införstådd med att ViaVector behöver personuppgifter inom ramen för fullgörandet av avtalet. Kunden bekräftar att ViaVector, för de personuppgifter som avses i föregående mening, är en ansvarig part i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen.
 2. ViaVector åtar sig att säkerställa lämplig säkerhet och konfidentialitet för de personuppgifter som avses i första stycket.
 3. ViaVector har inte rätt att använda personuppgifter som avses i första stycket för andra ändamål än uppdragets utförande, om inte efterlevnad av lag och förordning kräver att ViaVector gör ett undantag.
 4. I händelse av en överträdelse relaterad till säkerheten för de personuppgifter som avses i första stycket ska ViaVector informera klienten så snart som möjligt efter upptäckten.
 5. Kunden ska alltid ha en oberoende skyldighet att följa tillämpliga lagar och förordningar samt alla tillämpliga avtalsenliga eller interna skyldigheter inom området för skydd av personuppgifter, inklusive att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när de tillhandahåller personuppgifterna till ViaVector.
 6. Kunden garanterar ViaVector att den är behörig att förse ViaVector med de personuppgifter som avses i första stycket och skadar ViaVector mot alla anspråk från tredje part med avseende på sådana personuppgifter, med undantag för det som ViaVector själv är ansvarig för enligt lag.

Artikel 7 – Slutbestämmelser

 1. Avtalet regleras av nederländsk lag. Alla tvister kommer att avgöras av den behöriga domstolen i det distrikt där ViaVector är beläget.
 2. Inte bara ViaVector, utan också alla (juridiska) personer som är engagerade i utförandet av något uppdrag från klienten eller som på något sätt är eller var anslutna till ViaVector, kan åberopa dessa allmänna villkor.
 3. Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller det underliggande avtalet helt eller delvis skulle vara ogiltig och/eller ogiltig och/eller ogenomförbar till följd av någon lagbestämmelse, domstolsbeslut eller på annat sätt, kommer detta inte att påverka giltigheten av alla andra bestämmelser i dessa allmänna villkor eller det underliggande avtalet.