Polityka prywatności

ViaVector, z siedzibą w Hugo de Grootstraat 42, 6522DG, Nijmegen, Holandia, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

ViaVector szanuje prywatność odwiedzających, klientów i relacji biznesowych, którzy korzystają z jego usług i kupują usługi od ViaVector. ViaVector będzie przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umów i wynikających z nich zobowiązań.

ViaVector nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo lub osoba, której dane są przetwarzane, wyrazi na to zgodę. Jeżeli ViaVector korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu realizacji swoich zadań, zobowiązuje te podmioty zewnętrzne lub podmioty przetwarzające dane do przestrzegania w równym stopniu ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

ViaVector zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, podejmując odpowiednie środki organizacyjne i wdrażając nowoczesne techniczne zaplecze IT.

Dane osobowe, które przetwarzamy

ViaVector przetwarza następujące dane osobowe albo w celu realizacji umowy między nami a Państwem, albo w celu prowadzenia dokumentacji klienta:

– Imię i nazwisko;

– Dane adresowe;

– Numer telefonu;

– Adres e-mail;

– Adres IP;

– Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz, na przykład poprzez utworzenie profilu na tej stronie internetowej, informacje podane w formie pisemnej lub telefonicznie;

– Informacje o Twoim zachowaniu przy klikaniu na naszej stronie internetowej;

– Przeglądarka internetowa i typ urządzenia do optymalizacji naszej strony internetowej.

Specjalne i/lub zdrowotne dane osobowe

Na naszej stronie internetowej nie przetwarzamy żadnych specjalnych i/lub wrażliwych danych osobowych osób, których dane dotyczą. Przez szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9, w tytule ogólnego rozporządzenia o ochronie danych rozumie się: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne osoby, jej poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby lub danych dotyczących zdrowia albo danych dotyczących jej zachowania seksualnego lub orientacji seksualnej.

Dane dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oznaczają dane osobowe odnoszące się do zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, w tym dane dotyczące świadczonych usług zdrowotnych, które dostarczają informacji na temat stanu jej zdrowia.

Zachowania surfingowe osób poniżej 16 roku życia

W celu przetwarzania danych osobowych osób poniżej 16 roku życia wymagamy, co do zasady, zgody rodzica(ów) lub opiekuna(ów) danej osoby. Nie możemy jednak sprawdzić, czy osoba odwiedzająca stronę ma 16 lat lub więcej. ViaVector nie ponosi odpowiedzialności za odwiedziny stron internetowych przez osoby w wieku 16 lat i młodsze. Dlatego też radzimy rodzicom, aby angażowali się w aktywność swoich dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu informacji o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zebraliśmy dane osobowe dotyczące osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem info [@] viavector.eu, abyśmy mogli je usunąć.

Cele Przetwarzanie danych

ViaVector przetwarza dane osobowe w następujących celach:

– Obsługa płatności.

– Wysyłanie naszego newslettera i/lub broszury reklamowej.

– Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne do wykonania naszych usług.

– Informuj o zmianach w naszych usługach i produktach.

– Zaoferuj możliwość założenia konta.

– Aby dostarczyć Państwu towary i usługi.

– ViaVector analizuje Twoje zachowanie na stronie internetowej w celu jej ulepszenia oraz dostosowania oferty produktów i usług do Twoich preferencji.

– ViaVector śledzi Twoje zachowania podczas surfowania na różnych stronach internetowych, pozwalając nam na dostosowanie naszych produktów i usług do Twoich potrzeb.

– ViaVector przetwarza również dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. dane potrzebne do złożenia zeznania podatkowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ViaVector wykorzystuje również zautomatyzowane procesy w celu zapewnienia optymalnej obsługi po konkurencyjnych stawkach. Jednak ViaVector nie wykorzystuje zautomatyzowanych procesów do podejmowania decyzji w sprawach, które mogą mieć (istotne) konsekwencje dla osób.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

ViaVector nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Dane do faktury przechowujemy przez co najmniej 7 (siedem) lat w celu zachowania zgodności z przepisami podatkowymi.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

ViaVector udostępni dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do realizacji umowy lub do spełnienia obowiązku prawnego. Zawieramy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z firmami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe w celu zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności tych danych. ViaVector pozostaje odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych, o których mowa.

Prawne prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają różne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Te prawa są:

  • Prawo do wglądu: dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez ViaVector.
  • Prawo do sprostowania: jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że obecne dane nie są już aktualne, może zwrócić się do ViaVector o zastąpienie nieaktualnych danych najbardziej aktualnymi danymi osobowymi.
  • Prawo do usunięcia danych: osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do ViaVector o usunięcie danych osobowych z plików, jeżeli nie ma już ku temu podstaw. W takim przypadku ViaVector dokona oceny interesów i podejmie merytoryczną decyzję.
  • Prawo do sprzeciwu: Oprócz wniosku o usunięcie, osoba, której dane dotyczą, może zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych.
  • Cofnięcie zgody: jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ona w każdej chwili cofnąć tę zgodę. W takim przypadku ViaVector zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych.
  • Złożenie skargi: jeżeli osoba zainteresowana nie jest zadowolona z metody przetwarzania danych, może złożyć skargę do ViaVector. Jeśli osoba zainteresowana nie jest zadowolona ze sposobu rozpatrzenia skargi, można ją złożyć za pośrednictwem strony Autoriteit Persoonsgegevens, tj. autoritypersoonsgegevens.nl.

Dane kontaktowe ViaVector

ViaVector als verwerkingsmanager kan contact worden opgenomen via viavector.eu info [@]. Ons postadres is: ViaVector, Hugo de Grootstraat 42, 6522DG, Nijmegen. In het geval van digitale communicatie moeten we een identiteit kunnen vaststellen. Om er zeker van te zijn dat u de persoon bent die contact met ons wil opnemen, kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen. Neem uw pasfoto, de MRZ (machineleesbare zone, nummerstrook onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Jak zabezpieczamy dane osobowe

ViaVector poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki ich niewłaściwego wykorzystania, prosimy o kontakt pod adresem info [@] viavector.eu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być od czasu do czasu zmieniane, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach ustawowych i wykonawczych. Zalecamy odwiedzenie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najbardziej aktualną wersją.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione w dniu 5 lutego 2019 r.